ชิปทอง 1 ชิปทอง 2 ย้อนกลับ

กฏและกติกา

1. สมาชิก LSM789UP (lsm789up.net) ควรอ่านและศึกษากฏและกติการการเดิมพันต่างๆ ที่ต้องการร่วมสนุกเพื่อประโยชน์ ของตัวสมาชิกท่านเอง โดยทีมงาน LSM789UP

2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ LSM789UP (lsm789up.net) แล้วในการเดิมพันต่างๆ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชัที่ท่านเดินพันไปแล้ว (Bet List)

3. ทางบริษัท LSM789UP (lsm789up.net) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลียนแปลงใดๆ

4. สมาชิกทุกท่านควนจะต้องเก็บ รหัสลับ username และ password ของท่านไว้เป็นความลับหากมีบุตตลอื่นใช้ username และ password ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต่อง และท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทีมงาน LSM789UP)

5. หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ที่เป็นการโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่นไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้นจะขาดหรือเกิน สามาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้ทางทีมงาน LSM789UP ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน LSM789UP ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของทานตามเหตุผลที่เห็นสมควร

6. ทางทีมงาน LSM789UP มีความประสงค์ที่จะรักษาควมสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่านแต่อย่างไรก็ตามทีมงาน LSM789UP จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงือนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก

7. กฏ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในการ๊ที่มีความหมายคลุมเครือจะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆนั้นทำเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่านสามาชิกเท่านั้น

8. หากพบว่าสมาชิกท่านใดใช้โปรแกรมในการเล่น (โปรแกรมโรบอท) ทางเราจะยึดยอดเงิน ที่มีการฝากมาทั้งหมดโดยไม่มีการคืน เนื่องจากเข้าข่ายเจตนาฉ้อโกงบริษัท ให้ยึดผลตามที่เวปไซด์ Lsm99 ชี้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด

9. การตัดสินของทีมงาน LSM789UP ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครสมาชิก